geri-blogai-kas-naujo
On 3 Spa in kas naujo?

Kas naujo? #3

Kas įvy­ko pra­ėju­sią savai­tę? Apra­šė­me 10 prie­žas­čių, kodėl skai­ty­to­jas pamir­šo jūsų blo­gą, įlin­do­me į asme­niš­ku­mus, o tiks­liau į Ugnės kur­pi­nę (dar …

blogaijeineskaitoteblogu%cc%a8
On 26 Rgs in kas naujo?

Kas naujo? #2

Kas įvy­ko pra­ėju­sią savai­tę? Paga­liau pasi­ro­dė spa­lio žur­na­las LAI­MA, kurio pag­rin­di­nė tema — maiš­ti­nin­kai. O tarp maiš­ti­nin­kų ir mes kar­tu …

art-wall-brush-painting
On 23 Rgs in kas naujo?

Kas naujo ? #1

12 metų mokyk­lo­je jei­gu ką ir išug­dė, tai norą rug­sė­jį kaž­ką pra­dė­ti stip­riau ir geriau. Džiau­gia­mės nuo­la­tos didė­jan­čia geri blo­gai bend­ruo­me­ne, …

photo-1461669802687-84a1aee43a29
On 3 Rgp in bloginimas

Instagram stories? Kas iš to?

Tie, kas šįryt atsi­bu­do kar­tu su Ins­tag­ram Stories atnau­ji­ni­mu ir jau spė­jo pagal­vo­ti — “Ar Ins­tag­ram susi­jun­gė su Snap­chat?” grei­čiau­siai dabar … 

photo-1416339684178-3a239570f315
On 23 Bir in bloginimas

Blogeri, tavo turinys yra tavo

Pra­ėju­sią savai­tę drau­ge su kitais 59-iais blo­ge­riais, social media influencer’iais ir kitais komu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tų spe­cia­lis­tais vyko­me į Ali­kan­tę, į cent­ri­nį …

pavasaris_blogerės_cippa
On 6 Bal in geri blogai

Pavasaris lietuviškuose mados bloguose

  Pava­sa­ri­nės sau­lės išsil­gu­sius spal­vo­mis džiu­gi­na lie­tu­viš­ki mados blo­gai, kuriuos skai­ty­ti gali­te kata­lo­ge Geri blo­gai. Dau­giau rasi­te kate­go­ri­jo­je Gro­žis ir …